Obchodné a reklamačné podmienky

1) Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky upravujú postup pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim na internetovej stránke www.topdrezy.eu. Náležitosti uvedené v týchto podmienkach sa riadia platným ustanovením Občianskeho alebo obchodného zákonníka. Tieto obchodné podmienky sú pre obe strany záväzné.
 

2)

Predávajúci: Drekia s.r.o, - prevádzka: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
Kupujúci: fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Drekia s.r.o
Náš pracovný čas: 7,30 hod. - 16,00 hod.
 

3) Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Rozmery, váha, výkony, kapacita, farba a iné údaje uvedené na našej internetovej stránke sú údajmi vychádzajúcimi z údajov, ktoré poskytol výrobca.

Predávajúci sa zaväzuje riadne informovať Kupujúceho o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a údržby výrobku. Tieto informácie sú priložené v písomnom zrozumiteľnom návode priloženom k výrobku. Obrazky produktov v internetovom obchode (farebné odtiene) majú informatívny charakter a nemusia úplne predne zodpovedať skutočnosti, avšak design a a tvary skutočnosti zodpovedajú.

Predávajúci za zaväzuje dodávať len tovar v perfektnom stave v súlade so špecifikáciami alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Produkty sú vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v tomto prípade:

 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade , že takáto situácia nastane predávajúci neodkladne informuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Obchodovať a uzatvárať kúpnu zmluvu prostrednístvom prostriedkov komunikácie na diaľku môžu len osoby, ktoré sú k týmto právnym úkonom spôsobilé. Zákonní zástupcovia zodpovedajú za škody vzniknuté predávajúcemu konaním neplnoletých. Kúpnu zmluvu týkajúcu sa tovaru vyššej hodnoty môžu za neplnoletých uzatvárať len ich zákonní zástupcovia.
 

4) Objednávka tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetových stránok, ktoré prevádzkuje firma Drekia s.r.o je vyplnenie objednávkového formulára kupujúcim ako aj všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári, ktorý je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Pre obidve strany – Kupujúceho ako aj Predávajúceho je záväzná v okamihu jej potvrdenia predávajúcim e-mailovou správou.

Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovnú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, príp. faxové číslo, presný popis tovaru, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa Kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, nie je možné uplatniť akékoľvek práva kupujúceho. (neplatí teda na darčeky záručná doba).

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho zaslané na emailovú adresu Kupujúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Ak nie je Predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky príp. mailom Kupujúceho a dohodne ďalší postup. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby, Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, môže Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že nedôjde k dohode o zmene kúpnej ceny a sortimentu.

Telefonickú alebo ústnu objednávku predávajúci neakceptuje. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 

5) Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možno stornovať iba písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou Na zrušenie objednávky alebo iba jej časti, musí Predajca Kupujúceho upozorniť. Kupujúci má právo do 24 hod. od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Ak tak Kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení Predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre Predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.
 

6) Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ

Objednávateľ – ďalej len Kupujúci ako súkromná osoba má možnosť v súlade s ust. §12 ods.1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu . Ak sa tak rozhodne, musí kontaktovať Predávajúceho a súčasne mu zašle prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Kupujúci môže právo na odstúpenie od zmluvy realizovať, tak že buď doručí tovar osobne na prevádzku Predávajúcemu so svojim prianim od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo na vlastné náklady zašle tovar Predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom prepravcu spolu s písomným prejavom svojej vôle od zmluvy odstúpiť. Zakúpený tovar Kupujúci následne zašle spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho - Kysucká cesta 3, 01001 Žilina na náklady Kupujúceho. Odporúčame si tovar, ktorý chcete vrátiť poistiť na kúpnu cenu výrobku (Z dôvodu možnej krádeže alebo straty tohto tovaru vinou prepravcu). Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave a obale ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.)
 

7) Odstúpenie od zmluvy – predávajúci

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v dôsledku opakovaného neposkytnutia súčinnosti kupujúceho pri doručovaní tovaru, kedy v tomto prípade nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. Pokiaľ je tovar dodaný v obale, ktorý je kupujúcim zničený a tovar po vrátení z dôvodov odstúpenia už nejde predať ako nový, má predávajúci nárok na náhradu znehodnotenia tovaru, kde výška znehodnotenia je určená ako rozdiel medzi kúpnou cenou, za ktorú bol tovar predaný a kúpnou cenou, za ktorú je možné tovar predať ako použitý.
 
Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že dodanie tovaru sa stane nemožným, alebo sa už objednaný tovar nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou predávajúceho alebo tovar, ktorý má Predávajúci začne vykazovať chyby a poruchy nezavinené predávajúcim, kedy predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie tovaru v stanovenej kvalite. O tomto odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
 

8) Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť a tovar odoslať v lehote do 24 hodín od dodania tovaru dodávateľom, alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. V špecifických prípadoch primerane k okolnostiam sa môže táto lehota predĺžiť ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými Predávajúcim. Tovar je k dodaniu ku Kupujúcemu obvykle do 5-7 pracovných dní. Ak je však tovar na sklade predávajúceho, je termín dodania do 48 hodín. Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru. so záručným listom s výnimkou niektorých tovarov, kde stačí dokladovať kúpu tovaru dokladom - faktúrou a príjmovým dokladom z registračnej pokladne. (platí pre doplnky : napr. čistiace prostriedky, filtre, koše a košíky, misky atď)

Dostupnosť tovaru je v e-shope uvedená v detaili každého výrobku. V prípade, že Predávajúci nemôže dodať tovar v deklarovanom termíne, upozorní na túto skutočnosť Kupujúceho emailom, ktorý pri objednávke Kupujúci zadal ako kontaktný a vyžiada si od kupujúceho odsúhlasenie.

Po prevzatí tovaru osobne Kupujúcim na prevádzke predávajúceho, je na žiadosť Kupujúceho tovar predvedený. Prevzatie tovaru osobne na prevádzke musí byť písomne potvrdené a súčasne tu musí byť uvedené, že bol Kupujúcemu tovar predvedený alebo nie. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu, keď si tovar Kupujúci prevezme od Predávajúceho.

V prípade odmietnutia prevzatia tovaru s využitím dopravy, ktorú zabezpečuje na svoje náklady Predávajúci na základe objednávky od Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody , ktorá bola spôsobená Predávajúcemu.

Tovar dodávaný prostredníctvom prepravcu je tovar vždy zabalený do ochranných obalov spôsobom obvyklým, tak aby sa predišlo poškodeniu tovaru, kedy použité ochranné obaly resp. ich potlač či popis nemusí korešpondovať s dodaným tovarom.
 

9) Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 • Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru.
 • Skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď pri doručení, v prípade mechanického poškodenia obalu tovaru spísať k pracovníkom prepravnej služby záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravná spoločnosť. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia tovaru spôsobeného prepravou nebudú uznané.
 • Potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, príp. podpisom ním poverenej osoby v dodacom liste alebo v prepravnom liste prepravnej spoločnosti.

Kupujúci má právo:

 • Na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami pri záväznom akceptovaní objednávky.
   

10) Kúpna cena

Je cena, ktorú zaplatí Kupujúci predávajúcemu za objednaný tovar dohodnutý v kúpnej zmluve a to buď formou hotovostnej platby v prevádzkarni Predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

Spôsob prevzatia a platby:

 • dobierka (kurierska služba UPS) – platba priamo pri prevzatí kurierovi UPS
 • prevod na účet predávajúceho : Tatrabanka 262 715 1127/1100 Žilina

V takom prípade bude Kupujúcemu vystavená predfaktúra a po úhrade (pripísaní na účet Predávajúceho) bude vystavená a zaslaná faktúra mailom alebo poštou podľa vzájomnej dohody. V prípade, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. Ak si kupujúci zadá pri objednávke – osobný odber - platí iba za tovar nie za dopravu. Náklady spojené s vynáškou tovaru alebo montážou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 

11) Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.
 

12) Reklamačný poriadok (záruka, reklamácie, vady)

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 odstavec 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon“).
 3. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení záručného listu a dokladu o zaplatení tovaru, predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru.
 4. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku iba na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zapríčinil výrobca – výrobné závady na materiáli a príslušenstve tovaru zakúpeného u Predajcu.
 5. Reklamácie vybaví Predávajúci s Kupujúciom na základe individuálnej dohody v súlade s platným právnym poriadkom k Vašej spokojnosti. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom, s výnimkami stanovenými občianskym zákonníkom.
 6. V prípade neoprávnenej reklamácie znáša náklady na dopravu a výjazd technika Kupujúci.
   

13) Osobné údaje a ich ochrana

Rešpektujeme Vaše súkromie, avšak pre prevádzku obchodu a z dôvodu ponúknuť Vám kvalitné služby je nutné poznať Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust.§6 ods.1 písm. c) Zn OOÚ bude osobné údaje získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Osobné údaje, ktoré zadávate pri registrácii :

 • Login (prihlasovacie meno)
 • Heslo
 • znovu zadávate Heslo pre potvrdenie
 • Meno a priezvisko / Názov firmy
 • IČO, DIČ – firmy
 • Telefonické príp. faxové spojenie
 • Emailová adresa
 • Fakturačná adresa (v prípade, že je iná dodacia adresa ako fakturačná udávajte aj dodaciu adresu).

Tieto údaje nám umožnia previesť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. Internetový obchod topdrezy.eu si Váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani neposkytujeme tretej strane (okrem kuriérskej spoločnosti, ktorá ich využíva iba na dodanie nami objednanej služby – dovozu tovaru k Vám.)

Tento web bol registrovaný na úrade na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 201402125.
 

14) Záverečné ustanovenie

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky riadne oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom SR niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu s predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Zb. v znení neskorších predpisov zostávajú týmto podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Vyhľadávanie

Infolinka:
0911 165 165
pracovné dni 8:00 - 16:00